Transpersoners våldsutsatthet behöver uppmärksammas

LINKÖPING STADSMISSIONS UTBILDNINGSSATSNING:

Vill uppmärksamma transpersoners våldsutsatthet och livsvillkor

Den psykiska ohälsan är stor inom hbtq-gruppen, men allra sämst mår transpersoner. På grund av dåliga erfarenheter har många sedan tidigare låga förväntningar, vilket påverkar och kanske till och med hindrar från att söka hjälp. Det trauma och våld som ett flertal transpersoner utsätts för kan leda till olika former av beroendeproblematik. I dessa fall krävs det att parallellt arbeta med beroende, våld och trauma, annars är återfallsrisken hög.

Blandad behandling innebär en extra utsatthet för transpersoner, men också könsseparatistisk behandling kan vara problematisk. Bäst är om behandling kan utgå från vad en själv vill. Förberedelse, uppmärksamhet och engagemang från personalen är en förutsättning för att alla ska känna sig trygga.

 

– Transpersoners livssituation måste uppmärksammas och tas på allvar, menar Anna, som vid flera tillfällen råkat illa ut sedan hon tog beslutet att komma ut för tio år sedan.

Resultat från Folkhälsomyndighetens studie visar att den psykiska ohälsan är hög bland transpersoner:
– 36 procent av respondenterna svarade att de minst en gång under de senaste 12 månaderna allvarligt övervägt att ta sitt liv. Cirka en tredjedel rapporterade att de någon gång försökt att ta sitt liv.
– Över hälften av respondenterna angav att deras arbetsförmåga eller vardag är begränsad i någon grad på grund av en fysisk eller psykisk sjukdom.

 

Enligt Folkhälsomyndigheten är det främst livsvillkor som påverkar hälsan bland transpersoner.
– Var femte har någon gång utsatts för våld på grund av sin transerfarenhet. En tredjedel har blivit utsatt för psykiskt våld de senaste 12 månaderna. Många har utsatts för sexuellt våld.

-Nästan hälften angav att de ofta eller nästan alltid väljer att inte gå ut ensamma i rädsla av att bli överfallna, rånade eller ofredade på något annat sätt.

-Kränkande behandling och diskriminering är också vanliga inslag i en transpersons liv.

Minoritetsstress är ett begrepp som förklarar den ytterligare stress och belastning som det innebär att tillhöra en utsatt grupp, med den ständiga vaksamhet det innebär. Att alltid behöva förklara sig, att hela tiden göra riskavvägningar och att mötas av oförstående. Minoritetsstress i sig kan vara en riskfaktor för beroende.

Det trauma och våld som många transpersoner utsätts för kan leda till olika former av beroendeproblematik. Våldet i sig medför stora konsekvenser, och flera utvecklar PTSD (posttraumatiskstressyndrom). PTSD är vanligt vid beroendetillstånd, forskning visar att 50 % av de som söker HVB-vård har diagnosen. Beroendet blir en utväg för att lindra symptomen. Att aktivt arbeta parallellt med våldsutsatthet, trauma och beroende är därför ett måste för att nå hållbar effekt.

– Jag förstår att det kan vara svårt för yrkesverksamma att veta om och hur de ska ställa vissa frågor, tillägger Anna.  Framför allt är det viktigt att behandla helheten, och därför är det alltid bättre att du frågar de frågor du behöver för att kunna göra en bra bedömning. Förklara gärna varför du frågar om något.

Precis som i övriga samhället finns en extra utsatthet för transpersoner vid blandad behandling. Ett område som behöver lyftas är att även könsseparatistisk behandling kan vara problematiskt, vilket gör den här frågan extra viktig att tala om. Personen kan antingen bli placerad på en behandling enligt ett kön en inte identifierar sig med, eller så hamnar personen rätt enligt könsidentitet men riskerar utsatthet från andra på behandlingsstället. Det behövs därför en medvetenhet kring detta, och bäst är om behandlingen kan utgå från vad personen själv vill. Det behövs också en medvetenhet och en förberedelse på behandlingsstället ifall det uppkommer kränkande situationer från andra klienter eller personal. Uppmärksamhet och engagemang från personalen gör att alla kan känna sig trygga. 

RFSL är samarbetspartners till utbildningsprojektet Våldsutsatta personer med beroendeproblematik, finanserat av Arvsfonden.

ATT TÄNKA PÅ SOM YRKESVERKSAM:
Tips från Kina Sjöström som arbetar på RFSL Stödmottagning med våldsutsatta hbtq-personer:

  • Utgå inte ifrån att du vet/kan läsa av personens könsidentitet eller sexuella läggning

  • Använd ett könsneutralt språk. Fråga inte efter fru eller man/ flickvän/pojkvän, använd istället partner. Fråga vilka som finns i personens närhet, men förutsätt inte att de är biologisk familj.

  • Respektera personens könsidentitet och använd det pronomen personen själv vill ha. Vet du inte så fråga gärna.

  • Man behöver inte kunna allt för att visa respekt. Var medveten om transpersoners livsvillkor.

  • ”Outa” inte utan medgivan

VAD ÄR TRANS?
En transperson är en person som inte alls eller delvis inte identifierar sig med det kön en har fått tilldelat vid födseln. Ordet trans är latin för ”överskridande”. Transperson är ett paraplybegrepp med många undergrupper och det går att vara transperson på många olika sätt. Begreppet rör könsidentitet och könsuttryck och har ingenting med sexuell läggning att göra. Källa: RFSL

Det är förbjudet enligt lag att diskriminera, kränka och trakassera någon på grund av att den är transperson eller personens könsuttryck / könsidentitet.

VILL DU LÄSA MER OM TRANSPERSONERS LEVNADSVILLKOR:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/halsan-och-halsans-bestamningsfaktorer-for-transpersoner-en-rapport-om-halsolaget-bland-transpersoner-i-sverige/

TIPS PÅ BOK OM BEMÖTANDE: 
HBTQ+ : psykologiska perspektiv och bemötande av Tove Lundberg – Anna Malmquist – Matilda Wurm

 

Linköpings Stadsmission driver just nu ett projekt finansierat av Arvsfonden för att sprida kunskap och skapa framgångsrika förutsättningar för våldsutsatta personer med beroendeproblematik. Tillsammans med kunskapsföretaget Amphi, relevanta myndigheter och organisationer, forskare, och i nära samarbete med målgruppen tar de fram ett helt nytt utbildningsmaterial med verklighetsbaserade filmer. Utbildningarna ger värdefull kompetensutveckling till alla yrkesverksamma som kommer i kontakt med målgruppen, och startar under hösten 2019. 

Gillar du den här infon?

Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på twitter
Dela på Twitter
Dela på linkedin
Dela på LinkedIn
Dela på email
Tipsa en vän